Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van SV Collection nv, gevestigd te Ruisbroek, opgemaakt te Ruisbroek de dato 1 januari 2015.

Artikel 1 Algemeen en definities

1.1 Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene offerte-, verkoop-, aannemings-, leverings- en betalingsvoorwaarden van SV Collection NV

1.2 SV: de naamloze vennootschap

1.3 Opdrachtgever: de wederpartij, zijnde de natuurlijke dan wel rechtspersoon die van SV koopt en/ of aan wie SV diensten verleent uit hoofde van een tussen partijen gesloten mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst.

1.4 Voor zover in de offertes en/ of opdrachtbevestigingen niet anders wordt bepaald, zijn op de leveringen en/ of werken van SV onderstaande voorwaarden van toepassing al waren zij letterlijk in de offertes en/ of opdrachtbevestigingen opgenomen.

1.5 Algemene voorwaarden van levering, aanneming, verkoop en dergelijke, alsmede bijzondere bedingen van de opdrachtgever en/ of architect en/ of hoofdaannemer zijn voor SV slechts bindend indien deze door SV uitdrukkelijk zijn overeengekomen en gelden dan alleen voor de overeenkomst waarvoor zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.6 De opdrachtgever aanvaardt door zijn bestelling deze algemene voorwaarden.

1.7 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk met SV overeengekomen, worden wijzigingen van de opdrachtgever naar zijn eigen voorwaarden door SV niet aanvaard.

1.8 Bij verschil tussen de in deze voorwaarden genoemde bepalingen en die in de van SV uitgaande opdrachtbevestiging vermeld, prevaleren de laatstgenoemde.

Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, catalogi, brochures, etcetera gedaan, zijn vrijblijvend en gebaseerd op door aanvrager verstrekte gegevens en/ of tekeningen. De offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 De aanbiedingen zijn eerst bindend nadat door SV een schriftelijke opdrachtbevestiging is afgegeven.

2.3 Bevestigingen, aangenomen door vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van SV, behoeven eveneens schriftelijke bevestiging door SV alvorens zij rechtsgeldigheid verkrijgen.

2.4 Indien de opdracht door de opdrachtgever mondeling, telefonisch of op andere wijze aan SV kenbaar wordt gemaakt, is de schriftelijke bevestiging van SV bepalend voor de omvang en aard van de opdracht. In dit geval heeft de opdrachtgever gedurende 10 dagen na datum van de opdrachtbevestiging het recht aan SV kenbaar te maken dat de inhoud van de bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de gegeven opdracht.

2.5 De bij een aanbieding of bevestiging behorende bescheiden zoals fotokopieën, tekeningen en stukken waarop maten en gewichten worden aangegeven, vormen steeds één geheel met de aanbieding of bevestiging en zijn als zodanig medebepalend voor de inhoud van de aanbieding of bevestiging, indien dat in de aanbieding of bevestiging uitdrukkelijk is aangegeven.

2.6 SV behoudt gedurende de levertermijn het recht om constructie- en vormverandering aan te brengen voor zover daardoor de functie en de vorm niet wezenlijk veranderd worden.

2.7 Kostenberekeningen, tekeningen, inrichtingsadviezen en andere bijlagen van de aanbieding, evenals de aanbieding zelf, blijven eigendom van SV. Deze stukken mogen niet aan derden ter inzage gegeven worden en indien de aanbieding niet geaccepteerd wordt, dienen ze op verzoek van SV teruggegeven te worden.

2.8 In geval een opdrachtgever aan SV verzoekt de lopende opdracht te annuleren, moet SV de mogelijkheid daartoe bij haar leveranciers nagaan. Indien annulering niet meer mogelijk is, zal de leverantie conform opdrachtbevestiging plaatsvinden. Alle daaruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Artikel 3 Prijzen

3.1 De overeengekomen prijzen zijn netto contant, exclusief omzetbelasting, tenzij in de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is bepaald en geldt voor levering franco huis, begane grond en achter de deur. SV zal voor bestellingen beneden een door SV te bepalen minimumbedrag de werkelijke transportkosten dan wel een vaste opslag voor transportkosten in rekening brengen.

3.2 In de overeengekomen prijs zijn niet begrepen de kosten verbonden aan het vanaf de plaats van levering verder vervoeren van de goederen naar hun interne plaats van bestemming (zgn. inhuizingskosten), noch de kosten van installatie, montage en de afvoer van verpakking en afval.

3.3 Indien de aanvoer op of bij de plaats van levering door het ontbreken van bestrating of een verharde weg, dan wel door andere omstandigheden extra arbeidsuren vergt, is SV gerechtigd deze uren afzonderlijk in rekening te brengen.

3.4 Indien na het uitbrengen van de aanbieding of het bevestigen van de opdracht zich verhogingen voordoen met betrekking tot de prijzen van grondstoffen, materialen, lonen, transport en afleveringskosten, dan heeft SV het recht zijn prijzen aan te passen. Dit geldt ook als er reeds betalingen hebben plaatsgevonden of als de opdracht reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.

3.5 Vervoersattributen, zoals interne transportmiddelen en pallets blijven eigendom van SV en worden derhalve teruggenomen.

3.6 Indien aan SV werkzaamheden zijn opgedragen in verband met nog te bouwen of te verbouwen panden aan de hand van verstrekte gegevens en tekeningen, geschieden de bindende offertes steeds onder voorwaarden dat de door SV te verrichten werkzaamheden conform de verstrekte gegevens en tekeningen zullen worden uitgevoerd. Wanneer één en ander niet het geval is, is SV gerechtigd de prijzen te verhogen met de door de werkzaamheden ter aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden of nader blijkende installatie- en montagemoeilijkheden noodzakelijke extra kosten.

Artikel 4 Advies- en projectkosten

4.1 De kosten voor het uitbrengen van een voorstudie en / of inrichtingsvoorstel, het maken van tekeningen en / of plattegronden, alsmede leiding geven aan de opzet, coördinatie en / of uitvoering van een project, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.2 Het auteursrecht op de door SV verstrekte adviezen, tekeningen, draaiboek, afbeeldingen en / of omschrijvingen blijft te allen tijde bij SV of bij derde rechthebbenden en gaan nimmer op opdrachtgever over.4.3 Adviezen worden naar beste weten gegeven. SV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de in de adviezen aangegeven functionaliteiten, resultaten en / of te verwachten prestaties van de door hem te leveren c.q. geleverde producten.

Artikel 5 Levertijd en leveringen

5.1 De met SV overeengekomen data waarop en / of termijnen waarbinnen door haar te verstrekken zaken worden geleverd en / of door of in opdracht van haar uit te voeren werkzaamheden worden verricht, gelden slechts bij benadering. Overschrijding van deze data en / of termijnen geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of op niet-nakoming door hem van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.

5.2 Indien een uiterste datum is overeengekomen en de opdrachtgever wijzigingen in en / of aanvullingen op de opdracht wenst, zal SV de opdrachtgever informeren over de gevolgen van die wijzigingen en aanvullingen voor die uiterste datum.

5.3 De levertijd gaat in nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging van SV schriftelijk heeft aanvaard en – dat uitsluitend ter beoordeling van SV – alle formaliteiten welke nodig zijn voor de aanvang der werkzaamheden zijn vervuld, algemene voorwaarden alle benodigde bescheiden in bezit van SV zijn en de opdrachtgever bovendien aan SV de voor de uitvoering der werkzaamheden vereiste juiste gegevens ter beschikking heeft gesteld.

5.4 Levering heeft plaatsgevonden wanneer de goederen zijn afgeleverd dan wel, indien tevens montage is overeengekomen, de montage is voltooid.

5.5 De door SV te leveren zaken gelden tevens als geleverd, zodra zij door verzending naar of ten behoeve van de opdrachtgever het magazijn van SV of de fabriek van de leverancier of ingeschakelde derden hebben verlaten. Indien de opdrachtgever de door SV te leveren zaken niet op het afgesproken tijdstip kan of wenst te ontvangen, gelden zij als geleverd op het moment dat zij het magazijn of de fabriek zouden hebben verlaten, indien aan de zijde van de opdrachtgever geen beletsel zou hebben bestaan. In een dergelijk geval is SV gerechtigd een en ander op kosten van de opdrachtgever op te slaan.

5.6 SV behoudt zich het recht voor opdrachten in gedeelten te leveren en deze deelleveringen te factureren. Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt elke deellevering als zelfstandige levering aangemerkt.

5.7 In geval van overmacht ingevolge artikel 11 is SV gerechtigd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten hetzij de overeenkomst te beëindigen zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

5.8 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met SV gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is, of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens SV te voldoen, is SV gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat SV tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de SV verder toekomende rechten.

5.9 Indien is overeengekomen dat de bestelde goederen op afroep zullen worden afgenomen, zal indien de afroeptermijn is verstreken zonder dat de bestelde goederen geheel zijn afgenomen, onmiddellijk de prijs van de niet afgenomen goederen door de debiteur / opdrachtgever verschuldigd zijn. Indien in het in de eerste zin van dit artikel bedoelde geval geen termijn voor afroep is gesteld, wordt geacht een termijn van drie maanden waarbinnen moet worden afgeroepen, te zijn overeengekomen.

5.10 SV heeft het recht om de overeenkomst naar eigen inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden en al dan niet in gedeelten.

5.11 De opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken onmiddellijk in ontvangst te nemen. Alle door SV gemaakte kosten verband houdende met het niet in ontvangst nemen van de zaken door de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, daaronder begrepen de kosten van opslag en vervoer.

5.12 De opdrachtgever is gehouden de door SV geleverde zaken en / of de door of in opdracht van SV uitgevoerde werkzaamheden binnen een redelijke termijn na de datum van (op)levering op kwaliteit te inspecteren. Deze termijn zal niet langer zijn dan de in artikel 12 genoemde periode. Indien de opdrachtgever genoemde inspectie nalaat, dan zullen de door SV geleverde zaken en / of uitgevoerde werkzaamheden als goedgekeurd gelden.

Artikel 6 Montage en uitvoering van werkzaamheden

6.1 Montage wordt geacht te kunnen geschieden onder normale werkomstandigheden en gedurende normale werkuren. Daaronder wordt verstaan: op werkdagen de uren tussen 07.30 uur en 18.00 uur. Indien de werkzaamheden geheel of ten dele moeten plaatsvinden buiten de normale werkuren, dan worden de volgende toeslagen op het normaal geldende uurtarief in rekening gebracht:
– Op werkdagen: 50% voor de uren tussen 18.00 en 24.00 uur en 80% voor de uren tussen 24.00 en 07.30 uur
– Op zaterdagen: 100%
– Op zon- en feestdagen: 200%

6.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1, zorgt de opdrachtgever voor eigen rekening en risico:
a. dat licht- en krachtstroom op redelijke afstand beschikbaar zijn en dat de ruimten waarin gewerkt dient te worden schoon, droog, voldoende verwarmd en verlicht zijn;
b. dat het aangevoerde met een voor plateauwagens en pallettrucks voldoende grote lift en zonder stoornis kunnen worden vervoerd naar de plaats van montage;
c. dat de montage zonder stoornis kan verlopen en dat met name geen andere werkzaamheden worden uitgevoerd welke een ongestoorde montage verhinderen;
d. dat de aangevoerde doch nog niet gemonteerde goederen, alsmede gereedschappen kunnen worden opgeslagen in af te sluiten en uitsluitend voor SV toegankelijke ruimten, welk geëigend zijn voor de opslag van deze goederen en gereedschappen.

6.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor beschadiging en vermissing van goederen en gereedschappen, tenzij SV hiervoor grove schuld of opzet treft.

6.4 SV aanvaardt bij het uitvoeren van montagewerkzaamheden geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen, voor schade aan gebouwen, installaties of overige goederen, alsmede voor andere schade, die ontstaan mochten als direct of indirect gevolg van een doen of nalaten van haarzelf, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, tenzij van grove schuld of opzet sprake is.

6.5 In geval van tijdverlies als gevolg van vermissing of als gevolg van een oorzaak waarvoor SV niet aansprakelijk is, wordt een zodanige verlenging van de levertijd toegestaan als – alle omstandigheden in aanmerking genomen – redelijk is en zijn de kosten verbonden aan deze verlenging voor rekening van de opdrachtgever.

6.6 Indien leveringen plaatsvinden in gebouwen, waarbij de condities en omstandigheden als (af)bouwfase kunnen worden bestempeld en de opdrachtgever of haar adviseurs verzoekt SV desalniettemin de goederen uit te leveren c.q. te installeren, geschiedt één en ander geheel onder de verantwoording van de opdrachtgever. Qua beschadiging risico aanvaardt SV derhalve geen aansprakelijkheid in deze.

6.7 Waar nodig zijn de door SV uit te voeren werkzaamheden gebaseerd op vooraf aan de opdrachtgever gezonden tekeningen. De hierin opgegeven maten en gegevens dienen door de opdrachtgever te worden gecontroleerd. Bij akkoordbevinding worden kopieën van de betreffende tekeningen door de opdrachtgever voor akkoord getekend geretourneerd. De beoordeling van geschiktheid van de constructie van het gebouw, waarin de door SV te leveren zaken worden gemonteerd, is voor verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Artikel 7 Proefopstelling

7.1 Indien zulks door de opdrachtgever wordt gewenst, kan SV op onderstaande voorwaarden een proefopstelling plaatsen.

7.2 Onder proefopstelling wordt in dit verband verstaan het op zicht plaatsen van zaken in standaard uitvoering, alsmede relevante accessoires, met een maximum bruto cataloguswaarde die door SV wordt bepaald, in een door de opdrachtgever ter beschikking te stellen ruimte, met het doel de werkplek of constructie, waarvoor de opdrachtgever belangstelling heeft, te visualiseren.

7.3 Als tegemoetkoming in haar kosten zal SV, onmiddellijk als de proefopstelling is geplaatst, tweederde van de bruto cataloguswaarde van de betrokken zaken, vermeerderd met BTW, aan de opdrachtgever in rekening brengen. Transportkosten binnen Nederland alsmede eventuele montagekosten zullen niet afzonderlijk in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever, ook niet als deze besluit geen opdracht te plaatsen bij SV.

7.4 In het geval de opdrachtgever de zaken wenst te behouden, zullen deze door SV alsnog in rekening worden gebracht, waarbij rekening zal worden gehouden met het reeds gefactureerde bedrag ingevolge het vorige lid.

7.5 De opdrachtgever is ten aanzien van een proefopstelling aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van de zaken tot ten hoogste de bruto cataloguswaarde van de betrokken zaken. De opdrachtgever dient zelf voor een adequate verzekeringen van deze zaken zorg te dragen.

Artikel 8 Verzending en transport

8.1 SV verzendt de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever, behoudens bij overeengekomen franco huis leveringen. SV heeft het recht de goederen voor rekening en risico van de opdrachtgever elders op te slaan, indien de opdrachtgever gedurende meer dan 4 weken nalatig is zijn verplichting tot afname na te komen.

8.2 SV of de fabriek beslist over de wijze en het middel van verzending zonder dat hij instaat voor het vervoer en onder voorbehoud van de goedkoopste wijze van vervoer.

8.3 Eventuele transportschade dient de opdrachtgever bij ontvangst van de goederen direct te melden bij SV onder overlegging van de benodigde documenten en overige bescheiden.

Artikel 9 Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Betaling van de door SV in de opdrachtbevestiging of op de facturen vermelde prijzen dient netto, zonder kortingen en zonder aftrek hoe ook genaamd en zonder schuldvergelijking op een door SV aan te wijzen bankrekening te geschieden, tenzij van tevoren schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3 Bij opdrachten ter waarde van€ 5.000 of meer heeft SV het recht 30% van het bedrag van de aanbieding of bevestiging na verzending van de opdrachtbevestiging en 70% nadat gemeld is dat de goederen gereed zijn voor verzending (leveringsgereed) te factureren. Indien de levering of montage buiten schuld van SV vertraagd wordt, kan SV ook bij opdrachten ter waarde van minder dan€ 5.000 het totale bedrag als vooruitbetaling direct opeisen op het moment dat de levering of aanbrengen / montage zonder vertraging plaatsgevonden zou hebben. Voor volume- en projectopdrachten die in fases worden uitgeleverd, zullen afzonderlijke termijnbetalingen worden overeengekomen.

9.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken van de geleverde goederen of welke andere reden ook, de nakoming van zijn betalingsplicht te weigeren of op te schorten. Uitsluitend indien een gebrek als zodanig door SV wordt erkend, is de opdrachtgever gerechtigd de betaling van een 10% van de prijs van de betrokken goederen op te schorten totdat het gebrek hersteld is en / of een creditfactuur daarvoor is verzonden.

9.5 De niet-betaling van een factuur binnen de daarvoor bestaande betalingstermijn, faillissement of aanvraag surséance van betaling hebben van rechtswege als gevolg de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen verschuldigd door de debiteuropdrachtgever, ook krachtens eventuele andere facturen.

9.6 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft SV zonder ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de wettelijke rente en bovendien alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.

9.7 Indien na de opdrachtbevestiging SV omstandigheden bekend worden waardoor normaliter de kredietwaardigheid van de opdrachtgever slechter wordt, dan zijn alle vorderingen direct opeisbaar. Ook heeft SV het recht om na afloop van een nader vastgestelde termijn de opdracht ongedaan te maken. In het laatste geval is de opdrachtgever schadeplichtig.

9.8 In het geval dat de levering wordt uitgesteld op verzoek van de opdrachtgever, dan wel door omstandigheden die niet aan SV te wijten zijn, heeft SV gedurende het uitstel recht op vergoeding van de wettelijke rente over de waarde van de in het uitstel betrokken goederen.

9.9 In geval SV ten gevolge van niet of niet-tijdige betaling door de afnemer c.q. opdrachtgever / debiteur genoodzaakt is tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van het SV toekomende, zal door de debiteur, onverminderd het door hem aan de hoofdsom en / of schadevergoeding, resp. verschuldigde rente, voor incassokosten verschuldigd zijn 10% van het in de opdrachtbevestiging of factuur (bij verschil prevaleert het hoogste bedrag) uitgedrukte bedrag met een minimum van € 500 exclusief B.T.W. boven en behalve de bij gerechtelijke invordering verschuldigde proceskosten.

Artikel 10 Risico- en eigendomsovergang

10.1 Totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn verplichtingen en met name de betalingsverplichting heeft voldaan, behoudt SV het eigendom van alle door hem geleverde goederen tot zekerheid voor de nakoming van die verplichtingen.

10.2 Zolang door de opdrachtgever het door hem verschuldigde niet volledig is voldaan, blijven de geleverde goederen eigendom van SV en is SV bij niet-tijdige betaling gerechtigd deze terug te nemen, waartoe SV door het plaatsen van de bestelling door de opdrachtgever onherroepelijk en zonder rechterlijke tussenkomst door die opdrachtgever is gemachtigd. Een retentierecht op die zaken komt de opdrachtgever niet toe. SV zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de geleverde zaken. De opdrachtgever zal aan SV alle medewerking verlenen teneinde SV in de gelegenheid te stellen het eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de geleverde zaken, met inbegrip van de eventueel benodigde demontage.

10.3 Terugname overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde, laat SV onverlet het recht op schadevergoeding, kosten en rente daaronder begrepen, wegens wanprestatie van de opdrachtgever.

10.4 De industriële en intellectuele eigendomsrechten op of in verband met de door SV gebruikte modellen, stempels en / of matrijzen blijven bij SV of derde rechthebbenden en gaan nimmer over op de opdrachtgever.

10.5 Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven eigendom van SV ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. Wanneer gedurende twee jaren op een bepaald artikel door SV geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaardt, dan heeft SV het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.

Artikel 11 Overmacht

11.1 SV is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden redelijkerwijs buiten haar wil, daaronder begrepen bedrijfsblokkades, stakingen, prik- en stiptheidsacties en uitsluiting, transportstoringen, tekorten aan grondstoffen of energie, vertraagde verstrekking aan SV van bij derden bestelde zaken of diensten, ziekte van werknemers, ongevallen en bedrijfsstoringen en storingen in de computerapparatuur van SV.

11.2 Ingeval van overmacht aan de zijde van SV worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de overmacht langer duurt dan 90 dagen zijn zowel SV als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan pro rata afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 12 Garanties en reclames

12.1 SV staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en de door of in opdracht van haar uitgevoerde werkzaamheden. Ingeval van terechte en tijdige reclames, zal SV hetzij kosteloos herstellen of herleveren, hetzij de opdrachtgever naar redelijkheid geheel of gedeeltelijk voor de factuurwaarde van desbetreffende zaken en / of uitgevoerde werkzaamheden crediteren, één en ander naar keuze SV.

12.2 De opdrachtgever dient ter zake van onmiddellijk waarneembare tekortkomingen schriftelijk te reclameren binnen 3 werkdagen na (op)levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

12.3 De opdrachtgever dient ter zake van andere tekortkomingen schriftelijk te reclameren uiterlijk binnen 3 werkdagen na het blijken daarvan, bij gebreke waarvan elke aanspraak van de opdrachtgever met betrekking tot zulke tekortkomingen vervalt.

12.4 De garantie beperkt zich tot eventuele fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in enige vorm van slijtage van onderdelen, stoffen en afwerking van het geleverde. Ook indirecte schade toegebracht aan personen of zaken worden door deze garantie niet gedekt.

12.5 Geen recht op garantie bestaat:
a. indien de door SV verstrekte aanwijzingen of adviezen voor onder meer opslag en / of gebruik niet exact zijn opgevolgd;
b. indien de (op)geleverde zaken onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming;
c. indien de opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens SV niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt;
d. met betrekking tot tekortkomingen die meer dan zes maanden na de datum van (op)levering ontdekt worden;
e. indien de (op)geleverde zaken zijn gemonteerd, geïnstalleerd en / of gerepareerd door derden, de opdrachtgever daaronder begrepen;
f. indien de (op)geleverde zaken zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende oorzaken zoals (regen)water, verhitting, brand etc.;
g. bij normale slijtage;
h. met betrekking tot glas, textiel, leder, marmer en vernis. Valt het defect onder deze noemer dan is het uitsluitend aan SV om te bepalen of onderdelen of het gehele product hersteld of vervangen moet worden.

12.6 Geringe kleur- en / of structuurafwijkingen bij hout-, leer-, kunststof-, glas-, metaal-, hardsteen- en / of textielproducten kunnen, omdat ze onvermijdelijk zijn, nimmer aan SV worden tegengeworpen.

12.7 Indien SV ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken of onderdelen daarvan vervangt, worden het vervangen zaken of onderdelen eigendom van SV.

12.8 Voor zaken of onderdelen van zaken die SV van derden betrekt zijn de garantieverplichtingen van SV jegens de opdrachtgever nimmer groter noch van langere duur dan de garantieverplichtingen van die derden jegens SV. SV zal ter zake daarvan gekweten zijn wanneer zij haar vordering op die derde aan de opdrachtgever overdraagt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

13.1 Iedere aansprakelijkheid van SV uit hoofde van de overeenkomst met de opdrachtgever is beperkt tot het verrichten van de in het vorige artikel omschreven garantiewerkzaamheden.

13.2 SV is mitsdien nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding, van welke aard dan ook. Een uitzondering hierop bestaat slechts indien en in zoverre schade door opzet of grove schuld van SV of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van het management van SV is echter aansprakelijkheid van SV voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade altijd uitgesloten.

13.3 In alle gevallen waarin SV niettemin gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, te hare keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken en / of de door of in opdracht van haar verrichtte werkzaamheden waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van SV, het bedrag dat daadwerkelijk door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SV ter zake wordt uitgekeerd. Ingeval van duurovereenkomsten wordt als ‘factuurwaarde’ aangemerkt het bedrag dat door SV is gefactureerd voor werkzaamheden verricht in de periode van drie maanden vóór het schadeveroorzakende feit, zulks onder aftrek van eventueel over die periode en voor die werkzaamheden gecrediteerde belangen.

13.4 Iedere vordering jegens SV, behalve die welke door SV wordt erkend, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van de vordering.

13.5 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het geleverde door leveranciers of onderaannemers van SV aan SV kunnen worden tegengeworpen, zullen door SV ook aan de opdrachtgever worden tegengeworpen.

13.6 De werknemers van SV of door SV door de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen kunnen zich jegens de opdrachtgever beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

13.7 De opdrachtgever zal SV, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, vrijwaren tegen iedere aanspraak van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door SV, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de opdrachtgever toekomen jegens.

Artikel 14 Opschorting, ontbinding

14.1 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met SV gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtgever in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens SV te voldoen, is SV gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

14.2 Mocht één van partijen staking van betaling aanvragen of in staat van faillissement worden verklaard, dan heeft de wederpartij het recht om de gesloten overeenkomsten door schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren, dan wel (aan hem de keuze) om de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten. Alle aan de tot opzegging gerechtigde partij verschuldigde betalingen worden dan dadelijk opeisbaar. Overigens blijven de rechten ter zake van niet-nakoming van verbintenissen onverkort aan de betreffende partij voorbehouden.

Artikel 15 Geschillen

15.1 In geval van geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn uitsluitend de Rechtbanken van het Arrondissement van Mechelen bevoegd.

Artikel 16 Toepasselijk recht

16.1 Voor alle aangelegenheden waarin deze voorwaarden van toepassing zijn, geldt uitsluitend Belgisch recht. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Artikel 17 Slotbepaling

17.1 Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen SV en de opdrachtgever. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

Aldus opgemaakt te Ruisbroek de dato 1 december 2015.

SV Collection  nv

Eikerlandstraat 118

B-2870  Ruisbroek

t +32 (0)3 866 53 26

info@sv.be

www.sv.be